Porady prawne

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest oceniane w zakresie funkcjonowania różnych gałęzi nauk, instytucji rządowych i samorządowych, jak również funkcjonowania różnorodnych norm prawnych. Ze względu na wielofunkcyjność norm prawnych oraz różnego rodzaju korelacji pomiędzy tymi normami, niewłaściwa interpretacja prawa często powoduje niezamierzoną odpowiedzialność negatywną skonfliktowanych stron. Dlatego też Akademia zajmuje się wyjaśnianiem prawidłowości interpretacyjnych różnych praw, w tym głównie prawa o ruchu drogowym i zależnych od niego rozporządzeń, załączników i instrukcji. Zajmując się interpretacją prawa, Akademia wskazuje na prawidłowość zależności pomiędzy tym prawem a Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej oraz skodyfikowanymi i nieskodyfikowanymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.