Polityka prywatności – RODO

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest ARKADIUSZ KUZIOAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO RZECZOZNAWCY Szczecin 71-011 Szczecin ul. Mieszka I 82 NIP: 8521025811 dalej jako „ADO”;
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f , RODO, tj. ;
 • Realizacja wszelkich czynności poprzedzających zawarcie umowy
 • Realizacja przedmiotu umowy oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, zarządzania i rachunkowości związanych z umową.
 • Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi ze współpracą biznesową.
 • Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji wydanych przez właściwe organy
 • Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim;
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowej;
 2. W ramach realizacji naszych zadań i celów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców danych osobowych, z którymi współpracujemy na co dzień, w szczególności:
 • podmioty realizujące dla Administratora usługi: księgowe, doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wynikający z odp. przepisów prawa tj. do czasu zakończenia świadczenia usługi, odpowiednich przepisów prawa podatkowego, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń;
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Państwa spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług pomiędzy ADO a Panem/Panią;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 1. Oznaczenie Administratora danych osobowych

ARKADIUSZ KUZIO AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO RZECZOZNAWCY

ul. Mieszka I 82, 71-011 Szczecin

tel.: +48 91 812 06 63, akademia@rzeczoznawcy.szczecin.pl,

NIP: 8521025811 ; REGON: 320836506

 1. Zakres przetwarzania Danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administratora zbierane są dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą.

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

-Zawarcie i wykonanie umów

-Obsługa klienta

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zasady wynikające z prawa:

 • Art. 6, par. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • Art. 6, par. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • Art. 6, par. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Przetwarzane danych osobowych klientów
 2. Nawiązywanie kontaktu

Informacje podane nam przez Ciebie przy nawiązywaniu z nami kontaktu drogą telefoniczną, mailową lub przez formularz kontaktowy będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6, par. 1, lit. a RODO, w celu odpowiedzi na Twoje pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa.

 1. Postanowienia różne

Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.

 1. Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. Twoje prawa

W związku ze zbieraniem Twoich danych przysługują Ci prawa, o czym mamy obowiązek Cię poinformować. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:

email: akademia@rzeczoznawcy.szczecin.pl,
pocztą: ul. Mieszka I 82, 71-011 Szczecin

Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie.

 1. Masz prawo do domagania się od nas informacji związanych przechowywaniem przez nas Twoich danych osobowych.
 1. Masz prawo do domagania się sprostowania lub/i uzupełnienia Twoich danych osobowych;
 1. Masz prawo do domagania się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne.
 1. Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie, w standardowym formacie zapewniającym odczytanie w formie elektronicznej.
 2. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.
 1. Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane.
 1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.

Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

 1. Czas przechowywania danych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa, umowę/statut spółki lub postanowienia umowy przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.

 1. Bezpieczeństwo Twoich Danych

ARKADIUSZ KUZIO AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO RZECZOZNAWCY, do ochrony danych osobowych Klientów stosuje protokół SSL. Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą polityką zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE