Rzeczoznawcy Szczecin
Rzeczoznawcy Szczecin
Inżynieria ruchu drogowego Rekonstrukcje wypadków i kolizji Ekspertyzy sądowe Medycyna sądowa Audyty bezpieczeństwa

Medycyna sądowa

Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie wykonuje ekspertyzy i opinie z zakresu medycyny sądowej, a w szczególności:
  • patomechanizmu obrażeń ciała,
  • kwalifikacji obrażeń ciała uczestników wypadków drogowych w aspekcie przepisów kodeksu karnego,
  • alkoholowych rachunków prospektywnych i retrospektywnych,
  • oceny stanu trzeźwości uczestników wypadków drogowych i kolizji,
  • wpływu leków, preparatów ziołowych, środków narkotycznych, toksycznych i psychotropowych na stan psychofizyczny uczestników wypadku,
  • ustalanie procentowego uszczerbku na zdrowiu w sprawach cywilnych,
  • badań biologicznych,
  • badań toksykologicznych i fizykochemicznych (w tym ustalenia substancji).

INFORMACJA DLA ORGANÓW PROCESOWYCH


Dotyczy: wykonywania kompleksowych ekspertyz i opinii z zakresu:
•    kwalifikacji obrażeń ciała uczestników wypadków drogowych w aspekcie przepisów kodeksu karnego,
•    rekonstrukcji patomechanizmu obrażeń ciała,
•    alkoholowych rachunków prospektywnych i retrospektywnych,
•    oceny stanu trzeźwości uczestników zdarzeń drogowych,
•    wpływu leków, preparatów ziołowych, środków narkotycznych, toksycznych i psychotropowych na stan psychofizyczny uczestników wypadku.

Informujemy, że funkcjonuje zespół biegłych sądowych oraz rzeczoznawców, działający w ramach Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie, do którego zakresu działania należy między innymi kompleksowa ocena, analiza oraz wykonywanie ekspertyz medyczno – prawno – technicznych w zakresie rekonstrukcji wypadków i kolizji drogowych.

Członkowie zespołu są stałymi biegłymi sądowymi oraz ekspertami w poszczególnych dziedzinach, kompetentnie przygotowani do pełnienia określonych funkcji, oraz profesjonalistami w zakresie medycyny sądowej.

Skład zespołu opiniującego w zakresie toksykologii jest następujący:
1.    prof. dr hab. n. med. Krzysztof Borowiak, specjalista toksykolog;
2.    dr n. med. Barbara Potocka-Banaś, specjalista toksykolog, ekspert z zakresu kryminalistyki;
3.    dr n. med. Tomasz Janus, ekspert z zakresu toksykologii i kryminalistyki;

Osoby te zapewniają opiniowanie obejmujące następujące zagadnienia:
a.    toksykologia kliniczna, sądowa i środowiskowa;
b.    ocena stanu trzeźwości (analizy retrospektywne i prospektywne (według Widmarka, Forresta-BMI), wpływ leków, diety i in. czynników na wyniki badań alkoholometrycznych;
c.    wpływ środków działających podobnie do alkoholu;
d.    wpływ środków narkotycznych i psychotropowych;
e.    farmakologia.

Skład zespołu opiniującego w zakresie medycyny sądowej jest następujący:
1.    dr n. med. Piotr Waloszczyk, specjalista medycyny sądowej i patomorfologii;
2.    dr n. med. Łukasz Szydłowski, specjalista medycyny sądowej, antropolog;

Osoby te zapewniają opiniowanie obejmujące następujące zagadnienia:
a.    ocena patomechanizmu powstania obrażeń oraz ich następstw w świetle ustawy kodeks karny, na podstawie materiału aktowego;
b.    jw. oraz w oparciu o badanie bezpośrednie – w przyszłości, po ustaleniu miejsca wykonywania oględzin bezpośrednich, spełniającego stosowne wymogi;
c.    opinie zespołowe z biegłym/konsultantem z zakresu neurochirurgii, w zakresie jw.;
d.    opinie zespołowe z biegłymi z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych – ocena pozycji pieszego względem nadjeżdżającego pojazdu mechanicznego, ocena miejsca zajmowanego w pojeździe w chwili zdarzenia.

Wszyscy spośród wymienionych mają stosowne doświadczenie i sporządzali i sporządzają ekspertyzy we wskazanym powyżej zakresie, głównie na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości. Łukasz Szydłowski  opiniował do tej pory w charakterze „biegłego do sprawy”, natomiast pozostałe osoby są wpisane na listę biegłych Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie.